Pogodnosti

Pogodnosti

 • Povoljan geografski položaj Grada Kragujevca

  Kragujevac je makroregionalni centar Srbije, četvrti grad po veličini u Srbiji sa 179.417 stanovnika. Nalazi se u srcu Šumadije i Srbije, južno od glavnog grada Srbije, Beograda udaljen je 140 km autoputem E10. Prostire se na površini od 835 kvadratnih kilometara.

  severna geografska širina 44° 22′
  istočna geografska dužina 20° 56′
  nadmorska visina 180m.

  Pored razgranate mreže puteva koji Kragujevac povezuju sa velikim brojem gradova i naselja, železničkim prugama moguć je saobraćaj u 4 glavna pravca:

  Kragujevac – Beograd – Subotica – Budimpešta
  Kragujevac – Podgorica – Bar (morska luka)
  Kragujevac – Skoplje – Solun (morska luka).

 • Sporazumi o slobodnoj trgovini

  Прелазни трговински споразум са ЕУ,
  Споразум ЦЕФТА,
  Споразум са чланицама ЕФТА,
  Споразум о слободној трговини са Русијом,
  Споразум о слободној трговини са Белорусијом,
  Споразум о слободној трговини са Казахстаном,
  Споразум о слободној трговини са Турском,
  Преференцијални режим пословања са Сједињеним Америчким Државама.

 • Fiskalne pogodnosti

  Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара

  Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони

  Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне

  Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената (еlеktričnа еnеrgiја, gаs, mаzut, ugаlј)

 • Carinske pogodnosti

  Ослобођења од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал).

 • Pogodnosti lokalne samouprave

  Уколико је локацијским условима утврђено да земљиште на коме се гради објекат није потпуно опремљено комуналном инфраструктуром, а која не представља неопходан услов за функционисање објекта који се гради, износ обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског

  Допринос за уређивање грађевинског земљишта, утврђен решењем о грађевинској дозволи, плаћа инвеститор, најкасније до подношења пријаве радова. Допринос из претходног става може се платити једнократно или у ратама.

  У случају једнократне уплате доприноса у целости, а која се изврши у року од 60 дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана, инвеститор има право на умањење у износу од 40% утврђеног доприноса.

  У случају једнократне уплате доприноса у целости, по протеку рока од 60 дана од дана правноснажности грађевинске дозволе, а до подношења пријаве радова, инвеститор има право на умањење у износу од 30% утврђеног доприноса.

  https://www.kragujevac.rs/investirajte-u-kragujevac/investicioni-potencijal-i-podsticaji/

 • Finansijske pogodnosti

  слободан проток капитала, профита и дивиденди;

  средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

 • Efikasna administracija u slobodnoj zoni (One Stop Shop)

  Корисницима слободних зона на располагању су следеће логистичке услуге по повлашћеним ценама: организација транспорта, претовар, утовар, шпедитерске услуге, агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, банкарски послови и др.

 • Jednostavna i brza carinska procedura

  У свакој слободној зони налази се царински реферат.

  Такође, царинска процедура у слободним зонама је поједностављена.